به گزارش ریحان نیوز, جمعي از بسيجيان کانون بسيج مهندسين صنعت و معدن شهرستانهاي نکا و بهشهر بمنظور آشنايي با سيستمها و فرايند توليد برق از نيروگاه شهيدسليمي نكا بازديد نمودند.

در اين بازديدکه به منظور آگاه سازي بسيجيان کانون بسيج مهندسين صنعت و معدن با دشواري شرايط توليد برق و ترويج فرهنگ مديريت مصرف، ابتدا مستندي در خصوص معرفي نيروگاه و كليپهايي در خصوص سختي نگهداري و تعميرات، بهره برداري و توليد انرژي در نيروگاه به نمايش درآمد، سپس كارشناسان نيروگاه به تشريح پروژه ها و توانمنديهاي كاركنان نيروگاه در زمينه نگهداري و تعميرات و بهره برداري واحدها، پيگيري و مديريت در بازسازي و ساخت داخل قطعات نيروگاهي، پيچيدگي مراحل مختلف توليد انرژي و … پرداختند.

در ادامه بازديدكنندگان ضمن بازديد از تأسيسات نيروگاه و استماع توضيحات كارشناسان از نزديك با نحوه عملكرد تجهيزات و سيستمهاي توليد و انتقال برق آشنا شدند.