حضور پرشور تماشاگران برای تشویق تیم انبوه سازان هوتن، مثال زدنی است
رئیس سازمان لیگ فدراسیون کشتی: 

حضور پرشور تماشاگران برای تشویق تیم انبوه سازان هوتن، مثال زدنی است

رئیس سازمان لیگ فدراسیون کشتی گفت: شهرستان قائم شهر همواره مهد کشتی بوده و پهلوانان و قهرمانان زیادی را به جامعه کشتی معرفی کرده است و حضور پرشور تماشاگران برای تشویق تیم انبوه سازان هوتن، مثال زدنی است.