سند گردشگری مازندران اعتبار ندارد
در گفتگو با یک کارشناس جغرافیای گردشگری گفته شد:

سند گردشگری مازندران اعتبار ندارد

تداخل وظایف میان نهادهای مرتبط با صنعت گردشگری و نبود هماهنگی های لازم بین دستگاه‌ها به عنوان یکی از چالش‌های اصلی و مهم در این صنعت به شمار میرود .