فرایند تولید کاغذ

فرایند تولید کاغذ

آشنایی با فرآیند تولید کاغذ باحضور اعضا باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان دانشگاه آزاد اسلامی ساری درروزشنبه مورخ4/10/1400 برگزار شد. در این بازدید که با همراهی دکتر عباس رضایی رییس باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران وواحدساریوبرخی از اعضا فعال این باشگاه انجام شد، ابتدا دکتررضایی ضمن تقدیر وتشکرازمسوولین صنایع چو و کاغذاستان