آموزش مهارت‌های اجتماعی به کودکان

آموزش مهارت‌های اجتماعی به کودکان

مهارت‌های اجتماعی، مجموعه رفتار‌های اکتسابی است که از طریق مشاهده، مدل سازی، تمرین و باز خورد آموخته می‌شود. این کار می‌تواند به شدت چالش بر انگیز باشد.