در سال آبی گذشته؛ ورودی آب به سدهای کشور ۴۷ درصد کاهش یافت

در سال آبی گذشته؛ ورودی آب به سدهای کشور ۴۷ درصد کاهش یافت

حجم ورودی آب به مخازن سدهای کشور طی سال آبی گذشته نسبت به مدت مشابه سال آبی قبل از آن ۴۷ درصدی کاهش یافته است. به گزارش ریحان نیوز به نقل از وزارت نیرو، بر اساس آمار دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب ایران، در پایان سال آبی ۹۹-۱۴۰۰، مجموع ظرفیت مخازن سدها ۵۰