تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۷
کد خبر : 13436

حسین واعظ آشتیانی؛ این به نفع اقتصاد نیـست!

حسین واعظ آشتیانی؛ این به نفع اقتصاد نیـست!

یادداشت_حسین واعظ آشتیانی| یکی از معضلات تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران در دولت سیزدهم به سرپرستی «علی باقری کنی» این بود که هیچ پیوست رسانه‌ای نداشتند به عبارت دیگر، از هشتم آذرماه ۱۴۰۰ که گفت‌وگوها در ژنو آغاز شد، ما تا مدت‌ها اخبار جدید را از توییت‌های «میخاییل اولیانف» می‌گرفتیم و از پنجم اسفند ماه

یادداشت_حسین واعظ آشتیانی| یکی از معضلات تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران در دولت سیزدهم به سرپرستی «علی باقری کنی» این بود که هیچ پیوست رسانه‌ای نداشتند به عبارت دیگر، از هشتم آذرماه ۱۴۰۰ که گفت‌وگوها در ژنو آغاز شد، ما تا مدت‌ها اخبار جدید را از توییت‌های «میخاییل اولیانف» می‌گرفتیم و از پنجم اسفند ماه که تجاوز روسیه به اوکراین آغاز شد و نماینده مسکو در مذاکرات، کمتر فرصت میکرد توییت بزند، از منابع مختلف خارجی حدس میزدیم که روند و روال گفت‌وگوهای برجامی چیست و رو در کدام سمت دارد.

 

امـروز هـم اوضـاع بـه همیـن منوال اسـت و اولیانـف توییتـی نـزد امـا دو خبـر در رسـانه‌های غربـی منتشـر شـد کـه براسـاس ایـن دو خبـر میتــوان بــه ایــن جمع‌بنــدی رســید کــه تـا ایـن لحظـه مذاکـرات برجـام بـه شکسـت انجامیـده اسـت، وضعیتـی کـه بـه نفـع اقتصـادکشـور و معیشـت مـردم نیسـت.

 

خبــر نخســت اظهــارات «جــان کربــی»

هماهنگ‌کننــده ارتباطــات راهبــردی شــورای امنیـت ملـی کاخ سـفید بـود کـه در کنفرانـس خبـری تلفنـی گفـت: رییس جمهـوری بایـدن بـه وضـوح گفتـه اسـت و از اعضـای دولتـش خواســته اســت کــه گزینه‌هــای دیگــر بــرای جلوگیـری از دسـتیابی ایـران بـه توانایـی سـاح هسـته‌ای را بررسـی کننـد، زیـرا می‌دانیـم کـه هیـچ مشـکلی در خاورمیانـه بـا یک ایران مسـلح بـه سـاح هسـته‌ای بـه آسـانی حـل نمیشـود. مـن فکـر میکنـم شـما حتـی میتوانیـد کـه بگوییـد و گفتـه شـما دقیـق باشـد، کـه یـک ایـران مجهـز بـه سـلاح هسـته‌ای، مقابلـه با همه مشــکات ناشــی از ایــران را بســیار ســخت‌تر می‌کند.

 

«کربـی» بـار دیگـر تاکیـد کـرد: هیـچ چیـزی در مـورد تعهـد رییس جمهـوری بـرای جلوگیـری از دسـتیابی ایـران بـه سـاح اتمـی

یک دیپلماسـی اسـت و بـه همیـن دلیـل اسـت کـه مـا سـخت تـاش می‌کنیـم تـا بتوانیـم برجـام را احیـای کنیـم، ایـن مسـیر را مـا ترجیـح مـی‌دهیم.

 

بــا توجــه بــه ایــن دوخبــر و همچنیــن بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه مقامــات تیــم مذاکرهکننــده دولــت ســیزدهم و وزارت امــور خارجـه جمهـوری اسـامی ایـران معمـولاً در ایـن خصـوص سـکوت می‌کننـد، میتـوان بـه ایـن قطعیـت رسـید کـه احتمـال احیـای برجام تـا وقتـی نامشـخص در آینـده منتفـی اسـت و بایـد منتظـر بـود و دیـد اقتصـاد طـی چنـد روز آینـده چـه واکنشـی بـه این اخبـار نشـان خواهد داد.

 

مـا بارهـا از اهمیت و ضرورت توافق نوشـتیم و ازجملـه گفتیـم مخالفـت اسـراییل و جریانـات ضـد نظـام بـا هـر گونـه توافـق بیـن غـرب و ایـران بـه خوبـی گـواه اسـت بـر اینکـه چنیـن توافقـی بـه نفـع منافـع ملـی ماسـت امـا گویـا

اقلیـت پر سـروصدا، موفـق شـدند.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.